Ochrana osobních údajů

Jméno: Jana Červenková

Email: sdetmivbaglu@seznam.cz

IČO: 07149336

DIČ: CZ8151112398

Sídlo: Jetřichovice – Vysoká Lípa 91, 40502 Děčín

(dále jen „Poskytovatel“), jakožto správce osobních údajů tímto informuje své zákazníky (fyzické osoby) jakožto tzv. subjekty údajů o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Poskytovatele, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Poskytovatele.

1. Osobní údaje zpracovávané Poskytovatelem 

Poskytovatel zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které Poskytovateli poskytuje Objednatel (fyzická osoba) jakožto subjekt údajů v souvislosti s nákupem produktu či při reklamací produktu.  Poskytovatel zpracovává tyto osobní údaje subjektů údajů:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Adresa pobytu či doručovací adresa
 • IP adresa
 • Údaje o prohlížeči a zařízení
 • Údaje týkající se uskutečněných nákupů (tj. např. druh, cena produkt, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu)

Poskytovatel zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2. Účel a právní důvod zpracování osobních údajů Poskytovatelem 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného produkut a z důvodů plnění zákonných daňových povinností.

V souvislosti s objednávkou Poskytovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží zejména k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Objednatele a jeho kontaktování za účelem doručení objednaného produktu. 

3. Doba zpracování osobních údajů

V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Poskytovatel osobní údaje z důvodů plnění smluvních a zákonných povinností Poskytovatele a pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.

Při vyřizování reklamací Poskytovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, transakční historie objednávek,

Poskytovatel zpracovává osobní údaje v případě zakoupení produktu v e-shopu po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele (viz výše). Vystavené daňové doklady jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode dne odeslání objednávky zákazníkem archivovány i objednávky.

4. Přístup k osobním údajům 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Poskytovatele a jeho zaměstnanců zpracovávány také smluvními partnery Poskytovatele jakožto zpracovateli. 

Poskytovatel může být rovněž povinen některé osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení.

5. Práva k osobním údajům zpracovávaným Poskytovatelem

Ve vztahu k osobním údajům náleží subjektu údajů následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům – právo požadovat informaci, zda určité osobní údaje subjektu údajů jsou Poskytovatelem zpracovávány a právo na přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení
 • Právo na přenesení údajů – právo získat osobní údaje subjektu údajů a právo předat tyto údaje jinému správci nebo aby osobní údaje byly předány Poskytovatelem přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné
 • Právo na opravu – právo požadovat, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje subjektu údajů;
 • Právo na omezení zpracování  – právo požadovat, aby Poskytovatel omezil zpracování osobních údajů, např. v případě uplatnění práva na opravu 
 • Právo na výmaz – právo požadovat, aby Poskytovatel osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, např. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo byl odvolán subjektem údajů souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Poskytovatelem zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; nebo pokud by ze strany Poskytovatele byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo vznést námitku  – právo požadovat, aby Poskytovatel přestal zpracovávat osobní údaje na základě oprávněného zájmu subjektu údajů
 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování na základě souhlasu
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Kontakt Poskytovatele

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv je Objednatel oprávněn kontaktovat Poskytovatele písemně na adrese:

Jana Červenková

Jetřichovice – Vysoká Lípa 91

40502 Děčín, Česká republika

7. Zpracovávání údajů zákazníků na základě souhlasu pro marketingové a obchodní účely 

V případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, budou Vaše osobní údaje zpracovávány Janou Červenkovou v rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa, IP adresa, údaje získané ze souborů cookies, údaje týkající se uskutečněných nákupů, údaje o prohlížeči a zařízení a případně jiné online identifikátory, a to primárně za účelem vytvoření vhodné nabídky produktů a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to prostřednictvím prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace sloužící k zasílání personalizovaných nabídkových e mailů, cílené reklamy a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

8. Cookies

Soubor cookie je malý textový soubor, který po návštěvě našich webových stránek žádá o to, aby mohl být stažen do osobního počítače, chytrého telefonu, tabletu nebo jiného zařízení, které je používáno k přístupu na web. Tento soubor je možno kdykoli vymazat, případně v prohlížeči používání cookies zcela zakázat. Soubory cookie se používají k záznamu internetového provozu a zahrnují identifikaci stránek, které jsou používány, které produkty jsou uživateli prohlíženy, čas strávený prohlížením a zapamatování si preferencí uživatelů. Toto pomáhá analyzovat data o návštěvnosti webu pro zlepšení uživatelského prostředí webových stránek.