Všeobecné obchodní podmínky

Jméno: Jana Červenková

Email: sdetmivbaglu@seznam.cz

IČO: 07149336

Nejsem plátce DPH

Sídlo: Jetřichovice – Vysoká Lípa 91, 40502 Děčín

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.toulkysdetmivbaglu.cz či www.sdetmivbaglu.cz, který je provozován Janou Červenkovou, IČO: 07149336 se sídlem Jetřichovice – Vysoká Lípa 91, 40502 Děčín, Česká republika.

Tyto VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník„) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě prodeje zboží mezi Janou Červenkovou, IČO: 07149336 se sídlem Jetřichovice – Vysoká Lípa 91, 40502 Děčín, Česká republika (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“) na internetové adrese www.sdetmivbaglu.cz  (dále jen „webová stránka„), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

Prodávající

Prodávajícím je Jana Červenková, IČO: 07149336 se sídlem Jetřichovice – Vysoká Lípa 91, 40502 Děčín, Česká republika.

Kupující

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. 

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena všeobecným obchodním podmínkám.

Zboží

Zboží dostupné na webové stránce www.sdetmivbaglu.cz:

 1. Tištěné knihy: 
  • „Toulky s dětmi v báglu – Českosaské Švýcarsko a okolí“ (rok vydání: 2020)
  • „Toulky s dětmi v báglu – Saské Švýcarsko a okolí“(rok vydání: 2021)
 2. Členství v online verzi  „Toulky s dětmi v báglu – Rakouské Alpy a okolí“

Bližší specifikace Zboží:

 1. Tištěné knihy: „Toulky s dětmi v báglu – Českosaské Švýcarsko a okolí“ (rok vydání: 2020,  „Toulky s dětmi v báglu – Saské Švýcarsko a okolí“.(rok vydání: 2021):
  • Všechna práva vyhrazena. Žádná část publikace nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele. 
  • Všechny trasy uvedené ve výše uvedených knihách byly popsány podle nejlepšího vědomí a svědomí autorky. Některé turisticky důležité údaje se mohou v čase měnit. Autorka nemůže převzít právní odpovědnost za správnost uvedených informací a doporučuje si před realizací výletu ověřit aktuálnost informací. 
  • Použití průvodce je na vlastní riziko. 
  • Knihy budou rozesílány na území ČR prostřednictvím České Pošty. Platba za knihy je možná pouze bankovním převodem či platební kartou. Platba na dobírku možná není. Náklady za dopravu nese kupující.
  • Prodávající se zavazuje odeslat kupujícímu tištěné knihy do 10 dnů po uhrazení objednávky. 
 2. Členství v online verzi  „Toulky s dětmi v báglu – Rakouské Alpy a okolí“:
  • Zakoupením a uhrazením členství v online verzi budou obratem kupujícímu poskytnuta přístupová data pro vstup do online verze „Toulky s dětmi v báglu – Rakouské Alpy a okolí“. Přístupová data je zakázáno jakkoliv šířit. Slouží pouze k výhradnímu použití kupujícím.
  • Při platbě kartou budou přístupová data odeslána obratem po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. V případě platby převodem si prodávající vyhrazuje týdenní lhůtu  od přijetí platby pro zpracování zakázky.
  • Všechna práva vyhrazena.
  • Žádná část obsahu online verze “Toulky s dětmi v báglu – Rakouské Alpy a okolí“ nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.
  • Všechny trasy byly popsány podle nejlepšího vědomí a svědomí autorky. Některé turisticky důležité údaje se mohou v čase měnit. Autorka nemůže převzít právní odpovědnost za správnost uvedených informací a doporučuje si před realizací výletu ověřit aktuálnost informací.
  • Použití online verze je na vlastní riziko.
  • Online verze umožňuje přidávat i vlastní výlety kupujícího či se inspirovat výlety jiných uživatelů. Tyto výlety budou vždy řádně označeny a odlišeny od výletních tipů prodávajícího. Prodávající nepřebírá žádnou zodpovědnost za tyto výletní tipy přidané jinými uživateli.
  • Zakoupením produktu si kupující zakupuje pouze členství v online verzi, která mu umožní zobrazit si elektronickou verzi knihy Toulky s dětmi v báglu – Rakouské Alpy a okolí, nikoliv však obsah knihy v elektronické podobě ke stažení.
  • Členství si zakupuje na 2 roky. V případě, že by online verze byla z jakéhokoliv důvodu ukončena prodávajícím před uplynutím této dvouleté lhůty, kupující může požadovat PDF dokument knižní verze „Toulky s dětmi v báglu – Rakouské Alpy a okolí“ vydané v roce 2019. Tento by mu byl zaslán na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
  • Po uplynutí dvouleté lhůty může kupující využívat členství v online verzi nadále po dobu fungování online verze ovšem bez jakéhokoliv nároku na reklamaci a jiná plnění prodávajícím.
  • Zakoupením produktu si je kupující vědom, že pro plnohodnotné fungování je potřeba internetového připojení. Prodávající nemůže nést zodpovědnost za horší kvalitu připojení. V offline režimu nelze členství v online verzi využívat.
  • V případě nefunkčnosti online verze je prodejce povinen přistoupit k odstranění závady do 48 hodin od nahlášení problému a informovat uživatele o průběhu řešení situace.
  • V případě, že dojde opakovaně k nahlášení kupujícím nefunkčnosti online verze a to minimálně třikrát po sobě se opakující závada prokazatelně na straně prodejce, nikoliv na straně kupujícího ani poskytovatele hostingu, která trvá déle než 48 hodin, má kupující právo požadovat během dvouleté lhůty po zakoupení produktu od prodávajícího elektronické PDF knihy Toulky s dětmi v báglu – Rakouské Alpy a okolí (rok vydání 2019) případně odstoupit od smlouvy a trvat na vrácení peněz.
  • Prodávající nenese zodpovědnost za dočasné přerušení fungování online verze dle těchto VOP v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí prodávajícím a/nebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí. Prodávající dále nenese odpovědnost za přerušení v poskytování služby na nezbytně dlouhou dobu za účelem údržby na straně poskytovatele hostingu, společnosti Active 24. 
 3. Spotřebitelská Smlouva
  • Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.
 4. Zpracování osobních údajů
 5. Objednávka a uzavření Smlouvy
  • Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém webové stránky www.toulkysdetmivbaglu.cz. Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu.
  • Kupující svou objednávkou potvrzuje, že se seznámil s bližší specifikací jednotlivých produktů:
   • Všechna práva vyhrazena. Žádná část tištěné i online verze publikací nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele. 
   • Všechny trasy a výletní tipy uvedené ve výše uvedených knihách byly popsány podle nejlepšího vědomí a svědomí autorky. Některé turisticky důležité údaje se mohou v čase měnit. Autorka nemůže převzít právní odpovědnost za správnost uvedených informací a doporučuje si před realizací výletu ověřit aktuálnost informací. 
   • Použití průvodce je na vlastní riziko. 
 6. Cena a platba
  • Nabídka i ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného.  Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
   • Platba předem bankovním převodem
   • Platba předem online GoPay
  • Splatnost v případě platby na fakturu je 14 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení.
 7. Dodací lhůta a podmínky dodání
  • Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 14 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. V případě online produktu dochází k expedici obratem po připsání platby za zboží na účet prodávajícího . Prodávající zašle Kupujícímu fakturu elektronicky. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.
 8. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
  • Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení této smlouvy informovat Prodávajícího na sdetmivbaglu@seznam.cz
  • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Prodávající l vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. V případě odstoupení od smlouvy nebo reklamace, budou přijaté peněžní prostředky vráceny na bankovní účet. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 
 9. Reklamace
  • Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. 
  • Bližší specifikace možností reklamace Členství v online verzi  „Toulky s dětmi v báglu – Rakouské Alpy a okolí“ je upravena v článku 3. 
 10. Závěrečná ustanovení
  • Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.
  • Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.
  • Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
  • Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.
  • Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
  • Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.
  • V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
  • Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.02.2020 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího.
  • Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.
  • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.
  • V případě změny obchodních podmínek lze získat původní obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy na žádost zaslanou sdetmivbaglu@seznam.cz
  • Tyto VOP nabývají účinnost  dne 1.12.2022. 
  • Prodávající je oprávněn VOP jednostranně měnit.